2-layers
Blog
Adwokat Milena Nowicka
Przejdź niżej

Podwyższenie alimentów – kiedy jest możliwe?

Spis treści

 1. Kiedy można żądać podwyższenia alimentów?
 2. Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów?
 3. Co zrobić, żeby uzyskać wyższe alimenty na dziecko?
 4. Podwyższenie alimentów ze względu na zwiększenie się potrzeb małoletniego
 5. Podwyższenie alimentów ze względu na poprawę sytuacji rodzica
 6. Sprawa o podwyższenie alimentów - jak się bronić?
 7. Podsumowanie
 8. FAQ - najczęstsze pytania i odpowiedzi

 

Raz przyznane alimenty na Twoje dziecko wcale nie obowiązują na zawsze. Wręcz przeciwnie – podwyższenie alimentów może być konieczne, czy to ze względu na poprawę sytuacji drugiego rodzica, czy też z uwagi na zwiększenie się potrzeb dziecka. W takim razie jak skutecznie złożyć pozew o podwyższenie alimentów? Kiedy masz do tego prawo? I jak możesz się bronić, gdy to drugi rodzic niesłusznie chce zmienić ich wysokość?

 

Kiedy można żądać podwyższenia alimentów?

Żeby alimenty można było zwiększyć, najpierw w ogóle muszą zostać zasądzone. Oznacza to, że zanim złożysz wniosek o podwyższenie alimentów, wcześniej musi dojść do:

 • wydania wyroku przez sąd w sprawie o alimenty,
 • zasądzenia alimentów w ramach sprawy rozwodowej,
 • zawarcia ugody sądowej.

Jeśli żadna z tych sytuacji nie dotyczy Twojego przypadku, to najpierw musisz wystąpić o alimenty na dziecko (lub jeśli jest ono pełnoletnie, może zrobić to samodzielnie). Dopiero następnym krokiem będzie ewentualne wystąpienie o zwiększenie tej kwoty.

Co ważne, wysokość alimentów ustala się w oparciu o 2 podstawowe kryteria:

 1. usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz
 2. możliwości zarobkowe rodzica.

 

Oznacza to, że kwota alimentów ustalona np. w wyroku rozwodowym uznaje się za adekwatną w danej sytuacji. Tym samym podwyższenie alimentów staje się możliwe dopiero, gdy któraś z wyżej wymienionych okoliczności się zmieni – wzrosną potrzeby dziecka lub zwiększą się możliwości zarobkowe rodzica.

Co ważne, mowa tu tylko o stałej zmianie tych okoliczności. Chwilowe, dodatkowe wydatki na dziecko (np. obejmujące 3 miesiące) albo dodatkowy, okazyjny dochód nie są podstawą, by sąd uznał zgłoszony w pozwie wniosek o podwyższenie alimentów za uzasadniony.

Załóżmy jednak, że 2 wyżej opisane warunki są spełnione. Jest wyrok sądu lub ugoda sądowa, a okoliczności zmieniły się na stałe i znajdujesz konkretne argumenty na podwyższenie alimentów.

W takiej sytuacji trzeba podjąć dalsze kroki, czyli złożyć pozew o podwyższenie alimentów. Co ważne, skoro są to alimenty na dziecko, to ono będzie powodem w tej sprawie. Jeśli jednak jest niepełnoletnie, występujesz w jego imieniu, umieszczając pod danymi powoda dopisek „reprezentowany przez” oraz swoje dane. Z tego samego względu to Ty podpisujesz się pod pozwem o podwyższenie alimentów.

 

Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów?

Pierwszym krokiem do otrzymania wyższych alimentów będzie przygotowanie pozwu. Oczywiście tutaj ogromną rolę odgrywa uzasadnienie. Zanim jednak sąd w ogóle rozważy Twój wniosek o podwyższenie alimentów zgłoszony w pozwie, sprawdzi, czy samo pismo spełnia formalne wymogi narzucone przez przepisy.

1. Oznaczenie sądu i dane stron

Na samej górze wpisz miejscowość i datę. Poniżej, również po prawej stronie wskaż sąd, do którego kierujesz pozew. Będzie to wydział rodzinny i nieletnich sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego albo dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (Twojego dziecka) – wybór należy do Ciebie.

Kolejna kwestia to dane stron: powoda (Twojego dziecka) i osoby go reprezentującej (Ciebie) oraz pozwanego (drugiego rodzica). Zarówno informacje o powodzie, jak i pozwanym umieszczasz po lewej stronie pisma o podwyższenie alimentów.

2. Wartość przedmiotu sporu w pozwie o podwyższenie alimentów

Alimenty należą do powtarzających się świadczeń. Tym samym zgodnie z przepisami, wartość przedmiotu sporu odnosi się do ich rocznej sumy.
Pamiętaj jednak, że Twój zgłoszony w pozwie wniosek o podwyższenie alimentów oznacza, że chcesz zwiększyć już otrzymywane świadczenie o konkretną kwotę. Tym samym ustalając wartość przedmiotu sporu, bierzesz pod uwagę tylko różnicę między kwotą, której się domagasz a tą otrzymywaną do tej pory.

3. Oznaczenie pisma o podwyższenie alimentów

Dopiero po umieszczeniu wszystkich wyżej wymienionych elementów możesz napisać tytuł pisma – a więc w tym przypadku „pozew o podwyższenie alimentów”.

4. Wniosek o podwyższenie alimentów i inne wnioski zgłaszane w pozwie

W dalszej kolejności wskazujesz, o co wnosisz w imieniu małoletniego. Będzie to przede wszystkim:

 • żądanie podwyższenia alimentów – w tym miejscu musisz wskazać wyrok ustalający dotychczasowe alimenty oraz kwotę, na jaką alimenty mają być podwyższone,
 • zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego kosztów procesu.

To także miejsce na wskazanie, czy wraz z pozwanym podjęliście próbę pozasądowego rozwiązania sporu.

5. Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów

Dopiero po uwzględnieniu wszystkich tych kwestii formalnych możesz przejść do uzasadnienia. W tym miejscu wskazujesz więc okoliczności przemawiające za podwyższeniem alimentów. Swoje argumenty popierasz dowodami, które musisz wypisać w treści pozwu i które dołączysz do pisma. Na końcu pozwu musi się znaleźć także Twój podpis albo podpis prawnika, który reprezentuje Cię w tej sprawie.


Co zrobić, żeby uzyskać wyższe alimenty na dziecko?

Jak już wiesz, żeby uzyskać wyższe alimenty na dziecko, musisz złożyć pozew. Zakładając, że spełnisz wszystkie wymogi formalne takiego pisma – m.in. prawidłowo oznaczysz strony postępowania i wskażesz właściwy sąd – możesz skupić się już na najważniejszej i najbardziej rozbudowanej części pozwu o podwyższenie alimentów, jaką jest uzasadnienie.

To właśnie w uzasadnieniu musisz przedstawić wszystkie argumenty na poparcie Twoich wniosków. Trudno liczyć na podwyższenie alimentów, gdy przytoczysz argumenty z poprzedniego pozwu – na tamtym etapie sąd ustalił już przecież wysokość świadczenia odpowiednią dla danej sytuacji. W uzasadnieniu skup się więc tylko na tym, co zmieniło się od tamtej pory.

W praktyce oznacza to, że będziesz odwoływać się do kwestii, które mają znaczenie przy ustalaniu wysokości alimentów, a więc:

 1. usprawiedliwionych potrzeb małoletniego
 2. możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica zobowiązanego do zapłaty.

 

Podwyższenie alimentów ze względu na zwiększenie się potrzeb małoletniego

Mogłoby się wydawać, że o podwyższenie alimentów masz prawo wystąpić tylko, gdy życie Twojego dziecka mocno się zmieni – na przykład zapadnie ono na chorobę wymagającą kosztownej rehabilitacji. W praktyce jednak podwyższenie alimentów możliwe jest w naprawdę wielu przypadkach.

Przede wszystkim w dużym uproszczeniu można przyjąć, że im dziecko jest starsze, tym większe są też jego potrzeby. Z czasem chce rozwijać swoje pasje, uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, podróżować, a także spędzać czas z przyjaciółmi na przykład w kinie czy na koncertach. W końcu rozpoczyna też kolejny poziom edukacji szkolnej, co wiąże się z wyższymi kosztami nauki.

Najważniejszymi dowodami w takiej sytuacji będą faktury i rachunki potwierdzające wysokość ponoszonych kosztów, a także różnego rodzaju umowy, wyciągi i zaświadczenia. Krótko mówiąc – wszystko to, co wskazuje, że potrzeby Twojego dziecka rzeczywiście wzrosły.

 

Podwyższenie alimentów ze względu na poprawę sytuacji rodzica

Uzasadnienie podwyższenia alimentów może skupiać się także na zwiększeniu się możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica (zobowiązanego).

W tę kategorię wpisuje się nie tylko podwyżka lub zmiana pracy na lepiej płatną. Również dobrze rodzic mógł zakończyć spłacanie wysokich rat kredytu, otrzymać wartościowy spadek albo darowiznę czy nawet rozwiązać problemy zdrowotne, które do tej pory znacząco podwyższały jego koszty życia.

Każda z tych sytuacji może być więc dobrym argumentem do wnoszenia o podwyższenie alimentów. Aby uzyskać odpowiednie dowody, możesz wnioskować, by sąd zobowiązał drugiego rodzica do przedłożenia takich dokumentów jak chociażby wyciąg z konta czy umowa o pracę.

 

Sprawa o podwyższenie alimentów - jak się bronić?

Być może jednak znajdujesz się w odwrotnej sytuacji. To Ty masz obowiązek płacenia alimentów i teraz drugi rodzic w imieniu dziecka występuje o ich podwyższenie. Co możesz wówczas zrobić?

 1. Wniosek o całkowite oddalenie pozwu. W tej sytuacji chcesz, by sąd w ogóle nie przychylił się do wniosku drugiej strony.
 2. Częściowe zakwestionowanie powództwa. Możesz też stwierdzić, że choć okoliczności się zmieniły, to nie w takim stopniu, jak twierdzi druga strona. Zgadasz się więc na podwyższenie alimentów, ale w mniejszej kwocie, niż wskazano w pozwie.

 

Które rozwiązanie wybrać – to oczywiście zależy już od konkretnej sprawy. Nie zawsze masz podstawy, by wnosić o całkowite oddalenie pozwu. A czasem po prostu tego nie chcesz – zgadzasz się na podwyższenie alimentów, ale kwestionujesz wygórowane obliczenia drugiego rodzica.

Obojętnie, którą drogę wybierzesz, musisz skupić się na dokładnie tych kwestiach, na których skupia się strona przeciwna. Krótko mówiąc, wykaż, że Twoje możliwości zarobkowe się nie zwiększyły albo że potrzeby dziecka nie uległy zmianie. Ewentualnie, że wprawdzie zmiany nastąpiły, ale w mniejszym stopniu, niż wynika to z pisma o podwyższenie alimentów.

A może nawet Twoja sytuacja uległa pogorszeniu? Wzrosły koszty utrzymania, pojawiły się wydatki związane z problemami zdrowotnymi albo zwolniono Cię z pracy? W takim przypadku możesz wnieść tzw. powództwo wzajemne i domagać się, by alimenty nie tylko nie uległy podwyższeniu, ale by jeszcze je obniżyć.

Żeby dobrze ocenić swoje szanse w konkretnym przypadku, musisz więc dobrze znać przepisy, orzecznictwo i praktykę sądów w podobnych sprawach. Jeśli więc nie jesteś w stanie ocenić tych kwestii samodzielnie, możesz skorzystać z pomocy prawnika.

 

Podsumowanie

Sprawy o podwyższenie alimentów bywają skomplikowane, a decyzja sądu będzie mieć wpływ na przyszłość Twojego dziecka. To oznacza, że musisz odpowiednio przygotować się do sprawy, gromadząc dowody i przedstawiając mocne argumenty. Jeśli nie chcesz tego robić samodzielnie, zawsze możesz skorzystać z pomocy prawnika.

 

FAQ - najczęstsze pytania i odpowiedzi

Jakie są najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat podwyższenia alimentów?

Czy można ubiegać się o podwyższenie alimentów, jeżeli sytuacja finansowa zobowiązanego uległa poprawie?

Zdecydowanie tak – to jeden z dwóch dopuszczalnych powodów zmiany wysokości alimentów. Taka poprawa sytuacji może polegać m.in. na otrzymaniu podwyżki, darowizny lub spadku, a nawet na zmniejszeniu stałych wydatków np. poprzez spłatę kredytu hipotecznego.

Jak argumentować podwyższenie alimentów na dziecko?

Sąd przyzna wyższe alimenty na dziecko tylko pod warunkiem, że wykażesz zmianę dotychczasowej sytuacji. Musisz więc udowodnić, że od czasu wydania wyroku ustalającego pierwotną wysokość alimentów wzrosły potrzeby dziecka lub sytuacja finansowa i majątkowa rodzica zobowiązanego do zapłaty uległa poprawie.

Jak podwyższyć alimenty?

W takim wypadku konieczne będzie przygotowanie pozwu, w którym znajdzie się wniosek o podwyższenie alimentów, a także argumenty i dowody na poparcie Twojego stanowiska.

Do jakiego sądu skierować pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów składasz do wydziału rodzinnego i nieletnich w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania uprawnionego (dziecka) lub w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego (rodzica zobowiązanego do zapłaty).

Pismo o podwyższenie alimentów – opłata

Pozew o podwyższenie alimentów jest zwolniony z opłaty sądowej. Tym samym nie ponosisz z jego tytułu żadnych kosztów. Wydatki pojawią się natomiast m.in., gdy zdecydujesz się skorzystać z pomocy prawnika.

podwyższenie alimentów
Wstecz

Kancelaria:

Romulada Traugutta 84/1A, 82-300 Elbląg

Zadzwoń do nas:

535 05 03 00

E-mail:

m.nowicka@adwokat.elblag.pl