2-layers
Polityka prywatności
Przejdź niżej

Polityka prywatności

Wstęp

Celem Polityki prywatności Kancelarii Adwokackiej Adwokat Milena Nowicka jest wyjaśnienie Państwu zasad i podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Admirator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Milena Nowicka z siedzibą w Elblągu ul. Romualda Traugutta 84/1A, 82-300 Elbląg, e-mail: m.nowicka@adwokat.elblag.pl, tel. +48 535 050 300 (dalej: Kancelaria lub Administrator).

Kancelaria zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w ww. aktach prawnych.

 

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

Prawa wynikające z RODO

W zakresie wynikającym z przepisów RODO przysługuje Państwu:

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia z Administratorem. Na podstawie umowy Administrator może powierzyć dane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z Kancelarią, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, mającym siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Nadto odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (w tym usługi IT, księgowości, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy) oraz organy administracji, służby państwowe i sądy. Wyżej wskazani dostawcy usług w każdym przypadku będą zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe przetwarzane przez Kancelarię nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich (znajdujących się poza UE) Kancelaria zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania, jak też żadnej innej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany i aktualizacje Polityki prywatności będą publikowane w witrynie adwokat.elblag.pl.

Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Kancelarią jako administratorem danych.

Kancelaria:

Romulada Traugutta 84/1A, 82-300 Elbląg

Zadzwoń do nas:

535 05 03 00

E-mail:

m.nowicka@adwokat.elblag.pl