2-layers
Klauzula informacyjna
Przejdź niżej

Klauzula informacyjna

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Milena Nowicka prowadząca Kancelarię Adwokacka przy ul. Romualda Traugutta 84/1A, 82–300 Elbląg; nr telefonu 535 – 050 -300, adres e-mail: m.nowicka@adwokat.elblag.pl, dalej zwana „Administratorem”.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy: a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwa jest stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO); c) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d RODO), d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Aadministratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, sądy, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw, w zakresie wynikającym z dokonywanych czynności w ramach świadczonej pomocy prawnej, jak również podmiot świadczący na rzecz Kancelarii usługi w zakresie obsługi księgowo – rachunkowej w zakresie danych wynikających z dokumentów księgowych wystawianych na Państwa rzecz przez Kancelarię.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub zakończenia świadczenia usług prawnych.
  5. Przysługuje Państwu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację– w przypadkach, kiedy Kancelaria przetwarza dane na podstawie jej prawnie uzasadnionego interesu, jak i prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych (prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody).
  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne w celu prawidłowego świadczenia pomocy prawnej. Konsekwencją niepodania określonych danych osobowych może być niemożność prawidłowego świadczenia usług przez Kancelarię.
  8. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
  9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych organu nadzoru, jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Kancelaria:

Romulada Traugutta 84/1A, 82-300 Elbląg

Zadzwoń do nas:

535 05 03 00

E-mail:

m.nowicka@adwokat.elblag.pl